Parafia świętego Zygmunta w Częstochowie

Msze święte:



Niedziela:
 • 7.30
 • 9.00
 • 10.30 - dla dzieci
 • 12.00 - suma
 • 18.00


Dni powszednie:
 • 7.00
 • 18.00

DYSPENSA Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego z dnia 24 marca 2020 r. od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane

29-03-2020

 

ARCYBISKUP METROPOLITA

 

CZĘSTOCHOWSKI

 

 

 

 

Częstochowa, 24 marca 2020 r.

L. dz. 434/5.1.1/2020

 

 

 

 

DYSPENSA

 

 

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), w związku z „Wskazaniami Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach” z dnia 21 marca br., wszystkim wiernym Archidiecezji Częstochowskiej, a także wszystkim przebywającym na jej terytorium

 

udzielam dyspensy

 

od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej

w niedziele i święta nakazane

 

Powyższa dyspensa obowiązuje od dnia jej podpisania, aż do odwołania.

 

Zachęcam wszystkich korzystających z dyspensy, aby trwając na osobistej i rodzinnej modlitwie, łącząc się duchowo ze wspólnotą Kościoła za pomocą transmisji Mszy świętych drogą telewizyjną, radiową i internetową, polecali szczególnie intencję obrony przed epidemią, wszystkich chorych i niosących im pomoc.

 

Treść niniejszej dyspensy należy niezwłocznie umieścić na stronie internetowej Archidiecezji Częstochowskiej.

 

Usilnie prosi się także o ogłoszenie jej wiernym, umieszczenie jej na stronach internetowych parafii, na tablicach ogłoszeń, w biuletynach parafialnych i w mediach społecznościowych.

 

 

 

 

 

 

 

(-) ✠Wacław DEPO

ARCYBISKUP METROPOLITA

CZĘSTOCHOWSKI

 

(-) Ks. Marian SZCZERBA

KANCLERZ


Więcej

List Ks. Proboszcza Jacka Marcinca do seniorów

17-03-2020

Drodzy Seniorzy!

W tej wyjątkowej sytuacji pragniemy okazać się prawdziwą rodziną jako wspólnota parafialna. Jesteście dla nas ważni. Prosimy o Waszą modlitwę i zadbanie o własne zdrowie. Pozostańcie w domach. Jeżeli możemy pomóc w robieniu zakupów lub załatwianiu pilnych spraw prosimy o kontakt pod nr telefonu 661092239 (kancelaria parafialna) lub 501264627 (ksiądz proboszcz). Dzwońcie bez skrępowania. Jeżeli nie możemy odebrać, to oddzwonimy później. Poprzez wolontariuszy przyjdziemy z pomocą. Osoby pomagające będą posiadać specjalne upowaznienie od księdza proboszcza.

Codziennie modlimy się za Was.

Szczęść Boże!

Wasi Duszpasterze


Więcej

Zarządzenie Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Wacława Depo

17-03-2020

 

ARCYBISKUP METROPOLITA

CZĘSTOCHOWSKI

 

 

 

 

 

Częstochowa, 14 marca 2020 r.

L. dz. 378/5.1.1/2020

 

 

 

ZARZĄDZENIE

 

w sprawie działalności duszpasterskiej

w związku ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej

Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

 

 

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020 r., poz. 433), jesteśmy zobowiązani do zachowania szczególnych zasad postępowania, których celem jest nade wszystko bezpieczeństwo naszych wiernych i duchownych.

 

Podtrzymuje się wszystkie szczegółowe polecenia zawarte w zarządzeniach przekazanych księżom w dniu 12 marca 2020 r., rozszerzając je o następujące zarządzenia:

 

 1. Od dziś zawiesza się wszystkie nabożeństwa celebrowane publicznie (Drogi Krzyżowe, Gorzkie Żale, Godzinki, nabożeństwa nowennowe, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Różaniec itd.), zachęcając wiernych, by odprawiali je indywidualnie, w rodzinach lub uczestniczyli w transmisjach drogą telewizyjną, radiową czy internetową;

 

 1. Do dnia 29 marca br. włącznie odwołuje się zaplanowane wizytacje kanoniczne w parafiach, bierzmowania i uroczystości z udziałem księży biskupów;

 

 1. Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, w Mszach Świętych lub liturgii Sakramentów świętych albo liturgii pogrzebowej uczestniczyć może maksymalnie 50 osób (wliczając w to celebransa, koncelebransów, posługujących). Na proboszczach, administratorach parafii i rektorach kościołów ciąży obowiązek czuwania nad tym, by ograniczenie to zostało zachowane. Należy się kierować zasadą kolejności przybywania uczestników, zachowując pierwszeństwo dla zamawiających intencję mszalną, rodziny zmarłego czy osoby, za którą jest odprawiana Msza Święta. Uczestnicy liturgii winni zachować pomiędzy sobą stosowny i bezpieczny dystans;

 

 1. Zasada ograniczenia liczby uczestników odnosi się także do pogrzebów, w których powinna uczestniczyć wyłącznie najbliższa rodzina (należy w tym przypadku skorzystać z możliwości modyfikacji liturgii poprzez redukcję

 

 

Strona 1 z 3

stacji, albo sprawowanie wyłącznie obrzędu pogrzebu poza Mszą Świętą), a także do Sakramentu Chrztu Świętego;

 

 1. Wiernych należy zachęcić do skorzystania z udzielonej dyspensy od

 

obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej niedzielnej, szczególnie w kontekście wymienionej w niej kategorii osób, które obawiają się zarażenia;

 

 1. W kościołach, gdzie prowadzi się całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu, trzeba także zachować zasadę ograniczenia jednorazowego zgromadzenia do liczby 50 osób;

 

 1. Udział wiernych w Mszach Świętych w kaplicach w domach zakonnych, wspólnot kościelnych oraz w zakładach opieki, opiekuńczo-leczniczych, szpitalach itd. zostaje ograniczony wyłącznie do mieszkańców lub pracowników. Nie mogą w nich uczestniczyć członkowie służby liturgicznej oraz jakiekolwiek inne osoby nie będących mieszkańcami, pracownikami lub podopiecznymi placówek. W wypadku, gdyby liczba osób uprawnionych do udziału w Mszy Świętej lub nabożeństwie wynikającym z konstytucji zakonnych była większa niż dopuszczona prawem liczba 50 osób, zarządzam, aby zorganizować taką liczbę celebracji, by zachowane zostały przepisy prawa państwowego;

 

 1. Zachęcam, aby kościoły były otwarte w ciągu dnia, kapłani dyżurowali w konfesjonałach i sprawowali sakrament pokuty, z zachowaniem norm dotyczących liczby zgromadzonych w kościele osób oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, określonych w poprzednich zarządzeniach;

 

 1. Zalecam, aby osoby konsekrowane w swych domach zakonnych, duchowni w kościołach (bez udziału wiernych świeckich) oraz wszyscy świeccy we własnych domach, zgodnie z komunikatem Przewodniczącego Konferencji

 

Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2020 r., każdego dnia, o godzinie 20:30, odmawiali Różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, w intencji służb medycznych i sanitarnych, a także o odwrócenie zagrożenia dla nas i całego świata. Zachęcam księży proboszczów i administratorów parafii, aby na zakończenie modlitwy udzielili błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata, błagając Boga za lud sobie powierzony;

 

 1. Wiernych zachęcam do łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez Msze Święte

 

  1. nabożeństwa transmitowane w środkach masowego przekazu. Dają one możliwość duchowego przeżywania tajemnic wiary, które w tych nadzwyczajnych okolicznościach mogą być nieocenione dla dobra duszy

 

  1. społeczeństwa. Jednocześnie formy te wymagają zachowania odpowiedniego sposobu uczestnictwa;

 

 1. Zachęcam wszystkich wiernych, by wzorem naszych przodków, w tych szczególnych dniach umieścić w oknach domów wizerunek Matki Najświętszej, zwłaszcza tak nam bliski i drogi wizerunek Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, w której Bóg dał Narodowi Polskiemu przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławił niezwykłą czcią wiernych. Nie ma być on magicznym amuletem, ale świadectwem naszej wiary i modlitwy błagalnej za naszą Ojczyznę i wszystkie kraje objęte pandemią;

 

Strona 2 z 3

 1. Powyższe postanowienia oraz uprzednio wydane zarządzenia, biorąc pod uwagę powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 § 2, obowiązują wszystkich duchownych i świeckich na zasadzie posłuszeństwa, a osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa państwowego i kościelnego.

 

Tegoroczny Wielki Post dla nasz wszystkich jest niezwykle trudnym i przejmującym doświadczeniem. Może się okazać, że przyjdzie nam tym razem zatęsknić za Eucharystią, za Komunią Świętą, za pięknymi i bogatymi nabożeństwami tego okresu, za rekolekcjami i wielkopostną spowiedzią. Niech ta tęsknota rozpala naszą miłość i potęguje nasze błaganie, abyśmy niebawem mogli wrócić do normalnego funkcjonowania świątyń i wspólnot.

 

Wszystkich księży i wiernych świeckich proszę o zrozumienie podjętych działań, a przede wszystkim o świadomość powagi sytuacji, w której przyszło nam się znaleźć. Pamiętajmy o wzajemnej odpowiedzialności za siebie oraz zastosujmy się z całą starannością do wszelkich ograniczeń państwowych i kościelnych.

 

Wdzięczny jestem wszystkim duchownym i świeckim za zastosowanie się do dotychczasowych uregulowań, za ich zrozumienie, a także za pełnienie w tym czasie posługi miłości wyrażającej się w trosce o potrzebujących i opiece charytatywnej.

 

W duchu chrześcijańskiej miłości zachęcam do troski o siebie wzajemnie. Proszę o zainteresowanie się sąsiadami, szczególnie chorymi, samotnymi, starszymi wiekiem, którym trzeba być może pomóc poprzez dostarczenie codziennych zakupów i leków, by nie musieli opuszczać bez potrzeby swoich domów i narażać się na sytuacje ryzykowne.

 

Sytuacja, w której się znajdujemy, jest bardzo dynamiczna, dlatego proszę o śledzenie bieżących informacji na stronie internetowej Archidiecezji Częstochowskiej oraz w mediach społecznościowych.

 

Decyzje powyższe wchodzą w życie z dniem podpisania i obowiązują do odwołania.

 

Ich treść należy niezwłocznie udostępnić na stronie internetowej Archidiecezji Częstochowskiej oraz przekazywać za pośrednictwem mediów społecznościowych.

 

 

 

 

 

 

(-) Wacław DEPO

 

ARCYBISKUP METROPOLITA

 

CZĘSTOCHOWSKI

 

(-) Ks. Mariusz BAKALARZ

WICEKANCLERZ

 

Strona 3 z 3

 


Więcej

Koronawirus Covid-19 - Dyspensa

17-03-2020

Ponizej treśc komunikatu ARCYBISKUPA DR WACŁAWA DEPO METROPOLITY CZĘSTOCHOWSKEGO

https://archiczest.pl/zapowiedzi,35/dyspensa-od-obowiazku-niedzielnego-uczestnictwa-we-mszy-swietej,1584092896.html

 


Więcej

< 1 2 3

Cypyright © Święty Zygmunt